Czym są prawa autorskie ?

Prawa autorskie można podzielić na prawa osobiste oraz prawa majątkowe. Prawa osobiste są niezbywalne i wiążą autora na zawsze z jego dziełem. Zaliczyć do nich możemy: prawo do podpisywania dzieła własnym imieniem i nazwiskiem bądź pseudonimem, prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła, prawo do zachowania nienaruszalnej formy dzieła czy prawo do nadzoru nad jego wykorzystaniem.
Prawa majątkowe natomiast są tym zestawem praw, którymi twórca może dowolnie operować. Twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Korzystanie i rozporządzanie utworem oznacza prawo do decydowania w zakresie utrwalania i kopiowania utworu, prawo do obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono dzieło oraz prawo do rozpowszechniania dzieła (np. publicznego wykonywania, wystawiania, odtwarzania itp.) oraz prawo do dowolnego obrotu tymi prawami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *