Projekt UE - NCBR pn. "Technologia umożliwiająca nabywanie i sprzedaż majątkowych praw autorskich i praw pokrewnych wraz z systemem rozliczania
i redystrybucji przychodów z tych praw, za pośrednictwem platformy cyfrowej
"

Głównym celem realizowanej technologii jest opracowanie praktycznych
i przejrzystych rozwiązań organizacyjnoprawnych systemu informatycznego umożliwiającego nabywanie majątkowych praw autorskich przez wszystkie grupy inwestorów, a także wdrożenie wyżej wymienionych rozwiązań na rynku krajowym
i unijnym.
Proponowany innowacyjny model pozwoli na zwiększenie efektywności uzyskiwania dochodów przez twórców z praw autorskich i pokrewnych oraz umożliwi sprzedaż przez nich części praw do swoich utworów na platformie transakcyjnej.

Główna idea implementacji cyfrowej platformy transakcyjnej polega na opracowaniu systemu informatycznego, używającego zdecentralizowany i rozproszony rejestr transakcji – łańcuch bloków (blockchain), umożliwiającego nabywanie i zbywanie praw autorskich.
Platforma ta umożliwia sprzedaż udziałów w zyskach z praw do utworów w całym katalogu utworów posiadanych przez ich właściciela (posiadacza) oraz zakup tych udziałów przez nabywców. System ten ma cechy zarówno platformy umożliwiającej wymianę praw do utworów (sprzedaż lub nabycie), a także aukcji internetowej,
a połączenie obu tych mechanizmów zapewnia odpowiednie zabezpieczenie przed dużą zmiennością wartości praw autorskich.
System informatyczny implementujący metodę rozliczania praw autorskich stanowi interfejs między posiadaczami praw autorskich, a  potencjalnymi nabywcami tych praw. Opracowana technologia umożliwi dodatkowo pozyskiwanie środków finansowych twórcom na ich projekty artystyczne (muzyczne, audiowizualne, literackie itp.) z zapewnieniem posiadaczom właściwego udziału w przychodach z praw majątkowych oraz praw pokrewnych z tych projektów. Planowane rozwiązania przyczynią się również do wzrostu transparentności zarządzania prawami autorskimi
i pokrewnymi oraz ich urynkowienia.

 

 

Wartość projektu: 4 013 883,50 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 640 696,80 PLN