Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki Royalty Trade Zone S.A. z siedzibą w Opolu, przy ul. Armii Krajowej 15/7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000790533, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000,00  złotych opłaconym w całości, wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki.Więcej …