FAQ

 • Czym zajmuje się RoyTreZ ?

  Royalty Trade Zone S.A. (RoyTreZ) jest pierwszym w Polsce podmiotem pośredniczącym w zakupie i sprzedaży majątkowych praw autorskich i pokrewnych. Spółka została stworzona, aby wzmocnić pozycję artystów i zapewnić im szybsze finansowanie przez fanów oraz inwestorów. Poprzez współpracę z międzynarodową giełdą w Luksemburgu, prawa majątkowe stają się aktywem, którego siłę budować będą twórcy i ich przyszli posiadacze (inwestorzy).
  Autorzy piosenek i inni właściciele praw autorskich, którzy udostępniają swoją twórczość do obrotu, sprzedają część swoich przyszłych dochodów z tytułu praw autorskich/pokrewnych fanom lub inwestorom, którzy szukają zysków na rynkach nieskorelowanych z rynkiem kapitałowym.

 • Kto założył/ kto stoi za RTZ ?

  Royalty Trade Zone jest spółką stworzoną przez zespół zgranych i uzupełniających się umiejętnościami, wiedzą i doświadczeniem osób. Nasze kompetencje skupiają się wokół szeroko pojętych inwestycji, prawa, finansów, informatyki, audytu oraz promocji i marketingu. Posiadamy doświadczenie w pracy zarówno z największymi koncernami jak również indywidualnymi klientami. Jesteśmy tu po to by ułatwić artystom dostęp do środków finansowych a inwestorom do nowego typu aktywów.
  W zarządzie spółki znajdują się:

  Bartłomiej Tworek (CEO), jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Kierunku Finanse i Rachunkowość ze specjalnością w Bankowości Inwestycyjnej. Swoją pracę magisterską oraz późniejszą karierę poświęcił alternatywnym niefinansowym formom inwestycji. W swojej dotychczasowej karierze zarządzał projektami inwestycyjnymi (osiedla mieszkaniowe, hotele, biura), prowadził dział rozwoju w grupie kapitałowej działającej w branży budowlano-deweloperskiej oraz zarządzał spółką produkcyjną. W ramach swoich obowiązków odpowiadał za pozyskiwanie finansowania dla projektów inwestycyjnych, eksportowych i badawczo rozwojowych ze środków Unijnych oraz rynku kapitałowego.

  Piotr Wasaty (CFO), absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, MBA, CFE, przez wiele lat pracujący jako Dyrektor Finansowy S. A. ZAiKS, w którym zarządzał pionem finansowym oraz inwestycyjnym. W organizacji o sumie kapitalizacji 1,4 mld PLN, zatrudniającej 460 osób, kierował pracą 116-osobowego zespołu trzech departamentów, współpracował ze szczeblem kierowniczym wiodących banków oraz TFI (członkowie zarządu, dyrektorzy pionu), kierował operacjami na rynku FX wraz z zagranicznymi transferami finansowymi do ponad 40 krajów.

  Andrzej Rabsztyn (CMO), absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu posiadający szesnaście lat doświadczenia w komunikacji i strategii marketingowej, badaniach rynku, sprzedaży oraz IT. Osoba budująca i zarządzająca specjalistycznymi zespołami (konsulting, sprzedaż i obsługa klienta, mobile, IT), wykładowca akademicki (Wyższa Szkołą Bankowa we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski). Specjalizuje się w wykorzystaniu nowych technologii w komunikacji marketingowej, marketingu efektywnościowym, marketing automation, SaaS oraz wprowadzaniu nowych produktów na rynek.

  Adam Pacuski (Head of Legal), absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny specjalizujący się między innymi w prawie własności intelektualnej, w tym przede wszystkim w prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przez wiele lat związany ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS, gdzie zajmował się m.in. sprawami dotyczącymi utworów muzycznych i audiowizualnych. Aktualnie prowadzący własną kancelarię i współpracujący z Gekko Taxens M. Sobońska-Szylińska i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p. w Warszawie. Prowadzi także wykłady i szkolenia, w tym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz Studium Event-Managerów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych.

 • Z jakimi artystami już współpracujecie? Jaki jest efekt tej współpracy ?

  Spółka wprowadziła z sukcem na giełdę w Luksemburgu katalogi Tomasza Luberta oraz Piotra Koncy. Ich popularność przebiła nasze najśmielsze oczekiwania.
  Wszystkie prowadzone obecnie rozmowy mają charakter poufny i podlegają odpowiedniej ochronie; uzgodnienia w ww. zakresie są prowadzone pomiędzy właścicielem praw, Royalty Trade Zone oraz inwestorem. Katalogi utworów ujawnione zostają dopiero podczas pierwszego notowania praw na rynku pierwotnym bądź po udostępnieniu ich na platformie transakcyjnej Anote Music w Luksemburgu.
  Bazując na doświadczeniach oraz sukcesie amerykańskich podmiotów w tej branży, stworzyliśmy atrakcyjną formułę, która nie tylko daje możliwość sprzedaży całych katalogów do dużych inwestorów, lecz również umożliwia otwartą wymianę aktywów na rynku wtórnym.

 • W jakie formule sprzedawane są prawa. Co kupujemy ?

  Sprzedaż praw może odbywać się na kilka sposobów:
  1) Sprzedaż bezpośrednia do konkretnego inwestora za określoną kwotę;;
  2) Sprzedaż katalogu w formie aukcji prowadzonej na platformie transakcyjnej, gdzie nabywcą staje się osoba, która zaoferowała najwyższą cenę;
  3) Sprzedaż bezpośrednio na platformie transakcyjnej za cenę ustaloną przez rynek (rynek wtórny).

 • Na czym polega współpraca z Anote? Jak działa Anote ?

  Anote Music to międzynarodowa giełda majątkowych praw autorskich z siedzibą w Luksemburgu, na której notowane są katalogi utworów z całego świata. Jest to spółka, która przy wsparciu rządu Luksemburga, posiada zaawansowaną platformę transakcyjną, wykorzystującą najnowsze rozwiązania technologiczne (w tym blochchain), umożliwiające bezpieczne i błyskawiczne transakcje. Właściciele praw, którym zależy na budowaniu wartości posiadanych dzieł oraz międzynarodowej promocji mogą za pośrednictwem Royalty Trade Zone ulokować na niej swoje prawa.

 • Kto może zainwestować w prawa ?

  W majątkowe prawa autorskie, za pośrednictwem RTZ oraz Anote, może inwestować każdy kto jest zainteresowany tą formą inwestycji. Wśród inwestorów wyszczególnić możemy następujące grupy:
  • day traderów – inwestorów prywatnych bądź instytucjonalnych skupiających się na krótkoterminowych inwestycjach, generujących zyski ze wzrostu wartości aktywa,
  • inwestorów biernych – oczekujących nie tylko na wzrost wartości aktywa, ale również czerpiących pożytki w postaci wypłacanych okresowo tantiem (analogicznie do dywidendy na rynku kapitałowym),
  • inwestorów instytucjonalnych- fundusze inwestycyjne, fundacje rodzinne itp, oczekujące regularnych dochodów z posiadanych aktywów oraz oczekujących w dłuższej perspektywie wzrostu wartości danego aktywa,
  • inwestorów branżowych – pragnących posiadać większy wpływ na rynek poprzez skupowanie i sprzedawanie aktywów zgodnie z zaplanowaną strategią inwestycyjną,
  • inwestorów finansowych – inwestujących środki na z góry określony cel i czas, pragnący skorzystać z rozwoju artysty jaki dadzą mu zainwestowane w niego środki,
  • inwestorów prywatnych – inwestujących własne środki finansowe w przedsięwzięcia przynoszące zysk,
  • inwestorów sentymentalnych (fanów) – inwestujących pieniądze w dzieła co do których posiadają sentyment, mogą chcieć posiadać nawet niewielki ułamek praw.

 • W jaki sposób inwestor/fan będzie zarabiał na swoich inwestycjach ?

  a) Z dywidend tantiemowych: Tantiemy z organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi są przekazywane do Royalty Trade Zone bądź do Anote Music, które następnie redystrybuują je posiadaczom akcji (praw) proporcjonalnie do ich udziałów.
  b) Z handlu: W ten sam sposób w jaki inwestorzy zarabiają na giełdzie. W związku z tym, że wartość praw ulega zmianom w czasie, zarobić można sprzedając je po wyższych cenach niż te, za które zostały zakupione.

 • Z jakim ryzykiem wiąże się inwestycja ?

  Każda inwestycja, niezależnie od jej formy, wiąże się z ryzykiem. Inwestowanie w prawa autorskie jest jednak mniej podatne na koniunkturę i nie wymaga nieustannego weryfikowania sytuacji mikro i makroekonomicznej. Jako właściciele praw możemy indywidualnie wspierać promocję posiadanego katalogu utworów i w ten sposób wpływać na jego przyszłą wartość. Warto także podkreślić, że wpływy tantiemowe, stanowiące podstawę dywidendy są zawsze dodatnie oraz obligatoryjnie wypłacane przynajmniej raz w roku.

 • Co jeśli Twórca umrze ?

  Autorskie prawa majątkowe, wygasają z upływem 70 lat od śmierci twórcy, a do utworów współautorskich, od śmierci ostatniego współtwórcy, który przeżył pozostałych.
  W zależności od formuły zakupu, prawa do twórczości wygasają po 70 latach, bądź po określonym wcześniej czasie. Jeśli w kontrakcie zakupu był oznaczony z góry czas na jaki zakupiono prawa, to w przypadku śmierci twórcy, prawa po zakończeniu umowy trafiają do jego spadkobierców.

 • Jakie są minimalne kwoty które można zainwestować ?

  Przy zakupie katalogu utworów na rynku pierwotnym minimalna wartość transakcji wynika z ilości sprzedawanych przez twórcę praw, okresu ich ważności oraz średnich wpływów tantiemowych z ostatnich lat. Przeciętna wartość takiego katalogu na rynku polskim to 50-110 tys. złotych.
  W przypadku transakcji na rynku wtórnym przez platformę transakcyjną, nie ma limitu kwoty, którą można zainwestować. Jedyne ograniczenie dotyczy aktualnej ceny 1 udziału danego katalogu utworów.

 • Czym są prawa autorskie ?

  Prawa autorskie można podzielić na prawa osobiste oraz prawa majątkowe. Prawa osobiste są niezbywalne i wiążą autora na zawsze z jego dziełem. Zaliczyć do nich możemy: prawo do podpisywania dzieła własnym imieniem i nazwiskiem bądź pseudonimem, prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła, prawo do zachowania nienaruszalnej formy dzieła czy prawo do nadzoru nad jego wykorzystaniem.
  Prawa majątkowe natomiast są tym zestawem praw, którymi twórca może dowolnie operować. Twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Korzystanie i rozporządzanie utworem oznacza prawo do decydowania w zakresie utrwalania i kopiowania utworu, prawo do obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono dzieło oraz prawo do rozpowszechniania dzieła (np. publicznego wykonywania, wystawiania, odtwarzania itp.) oraz prawo do dowolnego obrotu tymi prawami.

 • W jakie prawa inwestujecie ?

  Przedmiotem transakcji są wyłącznie majątkowe prawa autorskie.

 • Czym jest inwestycja w prawa autorskie ?

  Inwestycja w prawa autorskie działa na takiej samej zasadzie jak rynek papierów wartościowych. Środki pieniężne zamieniane są na majątkowe prawa autorskiego do katalogu utworów (tzw. akcje tantiemowe). Wraz z nabyciem tych praw nabywa się możliwość czerpania pożytków z tantiem, które są zbierane i redystrybuowane przez Organizacje Zbiorowego Zarządzania (m.in. ZAiKS, STOART, ZPAV).

 • Jestem kompozytorem muzyki w młodym, nowo powstałym zespole - czy możecie zainwestować w nasze prawa ?

  TAK. Wycena majątkowych praw autorskich odbywa się na podstawie historycznych wpływów z Organizacji Zbiorowego Zarządzania. Inwestycje w twórców, nieposiadających co najmniej 3-letniej historii przychodów, mogą być postrzegane przez inwestorów jako bardzo ryzykowne i będzie to miało wpływ na wycenę ich aktywów; co do zasady nie proponujemy współpracy na tak wczesnym etapie twórczości. Jesteśmy jednak otwarci na współpracę z każdym artystą – jeśli nie teraz to w niedalekiej przyszłości. Aby móc spersonalizować ofertę prosimy o kontakt.

 • Czy jako inwestorzy mamy wpływ na co sprzedawca wykorzysta środki ?

  Nie; nie wymagamy takiego poziomu szczegółowości od sprzedającego. Będziesz inwestował w już istniejące i zarejestrowane w globalnej bazie danych katalogi muzyczne, które są na bieżąco – każdego dnia – monetyzowane. Pieniądze przekazane sprzedającemu nie muszą być wykorzystane do zwiększenia ich wydajności, jednakże dbamy także o to aby twórca zachował min. 50% swoich praw majątkowych, co jest wystarczającą motywacją do zwiększania potencjału własnej twórczości, a co za tym idzie – wyceny wartości swojego katalogu utworów, a tym samym akcji tantiemowych, które zakupili inwestorzy.

 • W jaki sposób otrzymam zapłatę tantiem ?

  Tantiemy wypłacane są najczęściej raz bądź dwa razy do roku. Royalty Trade Zone na mocy wiążących umów pozyskuje odpowiednią część tantiem od Organizacji Zbiorowego Zarządzania (OZZ). Po otrzymaniu środków od OZZ przekazujemy je do właścicieli praw w formie dywidendy tantiemowej.

 • Czy od przychodu z tantiem trzeba odprowadzać podatki ?

  TAK. Podatki są jedną z nielicznych pewnych rzeczy na tym świecie; od każdego dochodu (zysku) trzeba je odprowadzać. Najczęściej odbywa się to na zasadach ogólnych, jednakże każda osoba podchodzi do tej kwestii indywidualnie. Royalty Trade Zone nie jest podmiotem świadczącym usługi doradztwa podatkowego i nie ponosi odpowiedzialności za podatki swoich klientów. Każdy z inwestorów otrzymuje od nas odpowiednią informację do celów podatkowych, raz w roku dla sporządzenia własnej deklaracji podatkowej – podobnie jak ma to miejsce w przypadku inwestycji na giełdzie papierów wartościowych.

 • W jaki sposób wyceniane są majątkowe prawa autorskie ?

  Na wartość majątkowych praw autorskich (lub pokrewnych) ma wpływ szereg czynników, w tym przede wszystkim historyczne wpływy tantiemowe z danego katalogu utworów z Organizacji Zbiorowego Zarządzania. W zależności od formuły sprzedaży do wyceny używane są odpowiednie wskaźniki ekonomiczne i mnożniki, w celu uzyskania jak najbardziej obiektywnej i realnej wyceny rynkowej akcji tantiemowych, opartych na ww. katalogu utworów.

 • Jaki jest okres inwestycji w majątkowe prawa autorskie ?

  Okres inwestycji może być dowolny i wynika z indywidualnych preferencji inwestorów, z zastrzeżeniem czasu na jaki zostały wyemitowane akcje tantiemowe.

 • Jak sprawdzić legalność i źródło pochodzenia praw ?

  Royalty Trade Zone weryfikuje własność każdego składnika majątku zarówno u obecnego właściciela, jak i u organizacji odpowiedzialnej za pobieranie i rozdzielanie generowanych przez niego tantiem, zanim zostanie on wprowadzony do obiegu. Nad całością obrotu nadzór sprawuje publiczny regulator rynku – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Umowy z ww. podmiotami posiadają stosowne zabezpieczenia, gwarantujące legalność oferowanych akcji tantiemowych.

 • Czy mogę wykorzystać posiadane prawa w celu ich licencjonowania ?

  NIE. W jednej z poprzednich odpowiedzi wyjaśniliśmy, że akcje tantiemowe emitowane są na bazie mniejszościowego (do 50%) udziału w katalogu utworów – pozostałą (większościową) część zachowuje twórca tych utworów, bez którego zgody nie jest możliwe swobodne rozporządzanie tymi prawami. Innymi słowy, inwestor – nabywając akcje tantiemowe – ma prawo do przychodów jakie te akcje generują (w tym dywidendy tantiemowej) i z tych praw korzysta.

 • Czy otrzymam certyfikat poświadczający posiadane prawa ?

  TAK. Po zakończeniu transakcji nabycia akcji tantiemowych, można wygenerować w systemie odpowiedni certyfikat; z uwagi na możliwość wielokrotnego zawierania transakcji, certyfikat stanowi wyłącznie potwierdzenie wykonania operacji i jako taki nie jest papierem wartościowym. Dane dotyczące aktualnej liczby inwestorów (akcjonariuszy) oraz liczby akcji tantiemowych w obrocie giełdowym są na bieżąco aktualizowane we właściwych rejestrach, z zachowaniem najwyższych norm bezpieczeństwa.

 • Jakie koszty są związane ze sprzedażą praw ?

  Właściciele praw decydujący się na ich kupno lub sprzedaż zobowiązani są po dokonaniu transakcji do zapłaty wynagrodzenia prowizyjnego.. Wysokość opłat różni się w zależności od tego czy jest to pierwsza publiczna emisja praw czy też jest to transakcja na aktywie, które jest już w obrocie. Płatności pobierane są dopiero po zakończonym sukcesem procesie sprzedaży.

 • Dlaczego twórcy sprzedają swoje majątkowe prawa autorskie ?

  Sprzedaż części praw inwestorom prywatnym pozwala twórcom na zebranie z góry wypłat z tantiem na kilka lub nawet kilkanaście lat do przodu. Pozwala to bez utraty kontroli nad swoją twórczością oraz bez zadłużania pozyskać niezbędne na dany moment środki finansowe. Tego typu transakcja zmniejsza ryzyko przyszłych dochodów (chroniąc przed potencjalnymi niedoborami tantiem w przyszłości) i pozwala wykorzystać środki na wygenerowanie nowych strumieni dochodów w przyszłości – np. inwestycja w nowy sprzęt muzyczny lub promocję własnej twórczości. Ponadto wielu twórców postrzega notowania na międzynarodowej giełdzie jako formę nobilitacji i promocji, co z kolei przyczynia się do popularyzacji twórczości i wyższych wpływów tantiemowych.