Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki Royalty Trade Zone S.A. z siedzibą w Opolu, przy ul. Armii Krajowej 15/7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000790533, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000,00  złotych opłaconym w całości, wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki.

Dokumenty należy złożyć:

− w siedzibie Spółki przy ul. Armii Krajowej 15/7 w Opolu;
− w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku – w dni robocze, w godz. 9-17.

Wezwanie dokonywane jest w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798).